دوره های طعم مفهوم از سری درسگفتارهای فشرده مدرسه براکت جیوگی است که مخاطب می تواند در یک جلسه حدودا 120 دقیقه‌ای با یکی از کلیدی‌ترین کانسپت‌های  علوم انسانی متعلق به بزرگان فلسفه و جامعه شناسی و کاربرد این مفاهیم در تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی آشنا شود. 
تفاوت این سری دوره‌ها با طعم اندیشه بزرگان این اختصاص پرداخت به یک مفهوم می‌باشد، درواقع در این سری درسگفتار تلاش میشود نه یک فیلسوف بلکه فقط و فقط یکی از مفاهیم آن مورد بررسی قرار گیرد، از سری مفاهیم این مجموعه میتوان به دازاین هایدگر، هرمنوتیک شلایر ماخ، دیالکتیک هگل، ارباب و بنده، صنعت فرهنگ و...اشاره کرد، این دوره به کسانی پیشنهاد میشود که به دنبال یادگیری مفاهیم اصلی و اساسی علوم انسانی هستند و میخواهند با لنزهای مختلف به جهان هستی بنگرند.