این قسمت به ارائه صوت درسگفتارهای اساتید اختصاص دارد که در بستری متفاوت از مدرسه علوم انسانی تولید شده، اما از طریق پایگاه مدرسه قابل دسترس می باشد. در این درسگفتارها که در محفل ­های مختلف و با در نظر گرفتن مخاطب­ های مختلف تولید شده، اساتید به معرفی یک موضوع پرداخته اند که بسته به نیاز مخاطب، می‌توانند در تحقیقات معطوف به علوم انسانی و برای آشنایی با حوزه های مربوطه کارساز واقع شوند. اینکه آیا مدرسه علوم انسانی [جیوگی] ارائه کننده انحصاری (exclusive) صوت درسگفتارهاست، در شرح هر درس ذکر شده است.