دوره به صورت آفلاین می باشد

دیالکتیک ارباب و بنده هگل

"تو بالاخره روزی ارباب خواهی شد، البته از مسیر بردگی!"، در روزگاری که به رسمیت نشناختن دیگری‌های سیاسی، فرهنگی، طبقاتی، مذهبی و .. به امری معمول تبدیل شده، به سراغ دیالکتیک ارباب و برده رفتیم، مفهومی که اولین بار در خدایگان و بنده توسط فردریش هگل و در امتداد مفهوم دیالکتیک طرح شد و البته بعدها مارکس نیز برای روشن کردن رابطه کارگر و سرمایه دار از آن استفاده کرد، دیالکتیک ارباب و برده هگل به ما کمک میکند بفهمیم چگونه از مسیر کار برده، ارباب را به خود وابسته میکند و چه بسا میتواند جانشین او شود و این فرایند چرا و چگونه به آزادی برده خدمت میکند، د راین درسگفتار دو ساعته دکتر میثم سفید خوش عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تمرکز بر این مفهوم هگل ما را با دنیای جدیدی آشنا میکند، جایی که در آن در صدد حذف و از بین بردن دیگری ها نیستیم بلکه به آنها و وجودشان احساس نیاز میکنیم و بخشی از رشد ما در گرو حضور آنهاست!

این درسگفتار از سری مجموعه طعم مفهوم، خصوصا در روزهای اعتراضات و اعتصابات به همه شهروندان ایرانی توصیه میشود.

با تهیه این درسگفتار علاوه بر صوت و ویدیوی با کیفیت درسگفتار، شما به مقالات و کتب مربوطه نیز دسترسی خواهید داشت.

 

سفارش دوره

مدرس دوره میثم سفیدخوش

  • دکتر میثم سفیدخوش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشد.

دوره های مرتبط