درباره دوره مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

جیوگی [گشت]: [تفکر انتقادی] برای زندگی روزمره


مدرس

اکبر سلطانی

اکبر سلطانی


دکتر سلطانی متولد ۱۳۴۵

ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹( موضوع پایان نامه ارشد: تدوین

کوریکولوم تفکر نقاد برای دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران)

تدریس واحد تفکر نقاد از سال۱۳۹۰ تا‌کنون

آموزش و طبابت در بیمارستان شریعتی از سال 1378

عضوء هیئت علمی در دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

دبیرعلمی مجله دیابت و متابولیسم از سال ۱۳۹۰

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد از سال ۱۳۹۴

مسئول گروه تفکر نقاد ابن سینا از سال ۱۳۸۸

دورهای دیگر: اکبر سلطانی
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)