وحید اشتری

وحید اشتری


وحید اشتری، دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران، که در سپهر سیاسی کشور خود را یک عدالتخواه توصیف می‌کند، از زمان دانجشویی در عرصه مجادله و چالش با نهادهای قدرت فعال بوده و در چهار سال گذشته از فعالان عرصه ژورنالیسم تحقیقی نوظهور بوده است.