جیوگی گشت

[جیوگی] گشت فرصتی برای یادگیری علوم انسانی در قالب گردش های درون یا برون شهری در فاصله زمانی یک یا چند روزه است. در دوره‌های جیوگی گشت ما شاهد رخداد یک سفر علمی(field trip) هستیم که بسته به مقصد سفر، حوزه‌های مختلفی را در بر گرفته و محدود به موضوع و مکان خاصی نیست. این یعنی ممکن است در جیوگی گشت روزی در باملند راجع به صنعت فرهنگ صحبت کنیم؛ روزی در راسته کتابفروشان انقلاب به تبارشناسی بپردازیم و روزی دیگر در سواد کوه مازندران به شناخت دیالکتیک برای زندگی روزمره بپردازیم. در واقع جیوگی گشت یک تور علوم انسانی است. جیوگی‌گشت مناسب کسانی‌ است که میخواهند از منطقه های امن فیزیکی و فکری خود بیرون آمده تا رقص مفاهیم علوم انسانی را در زیست روزمره خود به چشم ببینند.