دوره به صورت حضوری خواهد بود

جیوگی گشت | دیالکتیک برای زندگی روزمره 2


جیوگی گشت سواد کوه مازندران 
با طعم دیالکتیک برای زندگی روزمره(۲)

«عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؛ نیمه پر لیوان رو ببین؛ در این اتفاق بد حتما یک خیری بوده؛ هر تصمیمی بگیری پیامدهای منفی خودشو داره؛ هر راه حلی مجموعه‌ای از مشکلات رو با خودش به همراه داره؛ وقتی گفت نه، منظورش آره بود؛ تو هرکاریش بکنی ملت یک چیزی میگن؛ حد وسط ماجرا رو بگیر برو جلو؛ نه سیخ بسوزه نه کباب؛ باهاش دعوا می‌کنم چون دوسش دارم؛ این قرص برات خوبه ولی عوارض هم داره؛ هر کسی یک نقطه ضعفی داره؛ اینقدر که حواسمون به بیرون بود از داخل غافل شدیم؛ یک نقدهایی به تفکرش وارده؛ در عین حال که ازش بدم میاد نمی‌تونم ببینم کسی بهش آسیب می‌زنه؛ می‌دونم کار بدیه ولی نمی‌دونم چرا نمی‌تونم جلوی خودم رو بگیرم...»

گزاره‌های بالا که به نوعی به زیست متناقض ما و یا بهتر بگوییم وفور تناقض‌ها در زندگی ما اشاره دارند ذیل یک مفهوم کلی قابل توضیح اند#دیالکتیک.
 درباره دیالکتیک در گفتارهای فلسفی صبحت زیاد به میان آمده، اما واقعیت این است که زندگی روزمره ما آغشته است به جهان دیالکتیکجهانی که اگر آن را بهتر بشناسیم (مثلا بفهیم چرا به چیزی که نباید گرایش داریم و یا اینکه چگونه هر تصمیمی با خودش مجموعه‌ای از مشکلات را به همراه داردمی‌توان زندگی بهتری داشته باشیم

در دومین تجربه جیوگی گشت مدرسه علوم انسانی براکت جیوگی می‌خواهیم مجددا در دل طبیعت کارگاهی یک روزه داشته باشیم درباره همین موضوع.
بناست درعین فهم تئوریک از دیالکتیک نحوه بکار بستن آن برای تحیل و ارتقای زندگی روزمره را به کار ببندیم ،می‌خواهیم بفهمیم که مثلا چرا و چگونه شکل‌گیری جهان بی‌نقص غیرممکن است، بفهمیم که چرا از دل یک نظم سیاسی مذهبی فرهنگ غیر مذهبی زایش میکند، اینکه چرا جدال سوسیالیسم و کاپیتالیسم پایان ناپذیر است و یا اینکه چرا واقعا آنکه را که بیشتر دوست داریم بیشتر اذیت می‌کنیم؟!

 این کارگاه یک چاشنی نیز دارد#جنگل‌گردی و #مسافرت دو روزه در منطقه سواد کوه مازندران

حداکثر بیست نفر روز جمعه دور هم در روستایی در منطقه #سوادکوه (به شرط مساعد بودن هواجمع می‌شویم، شب در یک خانه روستایی می‌خوابیم، شنبه کل روز را وسط جنگل به جنگل‌گردی و برگزاری کلاس و هم‌اندیشی و بزم‌شبانه می‌گذرانیم و یکشنبه صبحانه می‌خوریم و رهسپار خانه‌هایمان با دیدی دیالکتیکی میشویم.

 کارگاه دیالکتیک را میلاد دخانچی تسهیل‌گری خواهد کرد.

 

 

ثبت نام

مدرس دوره میلاد دخانچی

  • میلاد دخانچی واجد دکتری مطالعات فرهنگی از دانشگاه کوئینز کانادا نویسنده کتاب پسااسلامیسم بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران است، همچنین او در کارنامه خود ساخت برنامه‌های تلویزیونی The-link، گره، جیوگی، فاز و سختانه را نیز دارد.

  • dokhanchi100@gmail.com